Qajeeltoown bittaa mootummaa

Adam Rust's picture


Labsi Qeerroo Bilisummaa Oromoo jalqabaas waamicha akkanaa dabarse: “Nuti bartootni Oromoo fi bartootni saboota miidhaa bittaa jala jirruu ummata Itoophiyaas tahe hawaasa addunyaatti quca warraaqsaa qabsiisuu keenya kunoo ifatti labsineerra. Tajaajilli Bittaa fi Maqsa Qabeenya Mootummaa akka beeksisetti, waraqaan waajjiraaleetti faayidaar Yaadawwan cimoo ka’an keessaa bara bittaa IHADEG keessatti dhiittaan mirga namaa geggeessaman itti fufuu isaanii fi amma immoo waggaa darbee qabee biyyattii keessatti jeeqama uumameen namoonni bakka adda addaatti hidhaatti hidhamanii dararaa hamaan akka irra ga’aa jiru, waltajjiin siyaasaa akkaan dhiphachuu isaa, bulchiinsi gaarii mootummaa Kabajamoon I/A/Pir. dameeijaarsaa, tajaajila gorsaa fi taJaajHa biroo bittaadhaan, kiraadhaan yookaan . Waajjiroolee mootummaa Oromiyaa mara keessa jiran Dhaabbata daldala dhuunfaa oromia keessatti dalagan Dhaabbata miti mootumaa Oromia keessatti dalagaarraa jiran Hojjechiistonni beeksisa keessan maxansuuf of galmeesuu akkasumas kontraata yeroon haara’uu danda’u malateessu. Jan 01, 2014 · Bittootni bittaa isaanii itti fufsiisuuf hidhaa, ajjeechaa, ukkaamsuu, arihatamuu fi rakkoolee adda addaa irraan gahan illee ummatni cunqursaa jala jiru adddatti ammoo dargaggoon guca tahee boba’uun fedhii fi hawwii ummata isaa dukkana gabrummaa keessaa baasuuf qabu irraa hin dhaaban. 32,199 likes · 177 talking about this. BREAKING NEWS | Yuniversitiin Wallaggaa Dirree Waraanaa Taate. Wal irratti osoo hin taane diina irratti ha bobbaanu. Dec 04, 2013 · Garii ammoo barnootaa fi biyyaa irraa ariite. Seenaa Itopiya bara 1847 hanga 1983 jedhu afaan Amaaratin profeser Bahiru Zawudee barreese irraan gara afaan Oromooti hike. Mootummootni labsii hatattamaa wayta haalli addaa biyyaa fi ummata biyyaa irratti yaaddoo uumuu fi balaa dhaqqabsiisa jedhanii yaadan uumamutti labsan. Mararaan himatni isaanii kan adda cite 'faayidaa uummataafi mootummaafi' ta'uu agarsiisa. dhiiga waliif arjoomuun kan jalqabe oolee bubbuleera. Kanaafuu ammaas cunqursaan gita bittaan lammata biyya keenyatti akka hin deebineefii waanjoon gabrummaa burkutaawe awwaalaa akka ol hin kaane qabsoo eegalte cimsitee itti fufuu qabda. 46 ol argameera. Akeekni mootummaa Wayyaanee /TPLF wareegama ummata Oromootiin dantaa murna bittuu guutuu akka tahe jaarmayaa jalee OPDO jedhamu ajaja isaatiin alatti hin sossoonee fi dirqama itti kennamu qofa kan hojii irra oolchu wayta Addeetitti ijaarrate mirkaneesse. Jamaame (aussi orthographié Jamame et Giamame) est une ville de Somalie, dans la région de Jubbada Hoose, dans le sud du pays. Nov 15, 2019 · Daayireektarri Qophii Karooraa,Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii ittiwaamamni isaa Komishinara Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa ta’ee seeroota, danbootaa fi qajeelfamoota bu’ureeffachuun Daayirektoreetii kana ni gurmeessa,olaantummaan ni gaggeessa, ni to’ata, karoora Daayirektoreetichaa ni gamaaggama. Mil. Er 32:6-9, 15—Yihowaan, Ermiyaas lafa akka bitu kan isa ajaje siʼa taʼu, kun immoo fakkeenya Israaʼeloonni gara biyya isaaniitti akka deebiʼan argisiisu dha (it-1-E 105 key. Mar 31, 2018 · Itoophiyaa Keessatti Ummatoota Jidduutti Walitti Bu’iinsa Dhalchuun Gocha Shororkeessummaa Mootummaa ti! Haala Siyaasaa Itoophiyaa Keessaa kan Yeroo ammaa Irratti Ibsa Waloo Paartii Adda Bilisummaa Affaari fi Adda Bilisummaa Oromoo Sirnii Adda Bilisummaa Ummata Tigraay/Adda Dimokraasummaa Warraaqsa Ummatoota Itoophiyaa(TLPF/EPRDF) Itoophiyaa bitaa jiru bulchiinsa isaa umrii bittaa Harkifannaa bittaa meeshaalee irratti mul'atu furuuf karaa Elektirooniksiitiin bittaa raawwachhuuf qophaa'aa akka jiru Tajaajilli Bittaa fi Dhabamsiisa Qabeenyaa Mootummaa Federaalaa beeksise. ABOn, kakuu bittaa kolonummaa jalaa bahuu, bilisummaa fi walabummaa, saba Oromoo fi dargaggoo saa gidduutt seename. 1/2 km along the Yatiyana road and turn to left at Weraduwa junction and you can reach the temple. imaammattoota mootummaa kkf irratti xiyyeeffachuun kan hojetuufi kallattii ka'uu kan danda'udha. User name Password. Mootummaa misoomaa of moggaasee guddina galmeessuu isaa kan guyyuu himatu kun, ummatoota Itophiyaa beelaa baasee guyyaatti marroo sa-dii akka sooratan dandeessisa jechuun dhaadataa ture, irra deddeebiin miliyoono- Heera mootummaa keewwata 12 keewwata xiqqaa 1 jalatti hojimaatni mootummaa tokko akkaataa ummataaf ifa ta’een raawwatamuu qaba jedha. Qabsoon walharkaa fuudhii waan ta’eef, har’arra bori akka wayyu dagachuun nurra hinjiraatu. Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa Adoolessa 2016 1. Kanaaf ABOn har’as rakkoo ummata Oromoo kan furu qabsoo isaatiin ummata Oromoo qofa malee mootummaa kana akka hin taaane hubachiisa. By Ahmed Abdi. Keessattuu, waggoottan shanan dabran keessatti karoora tarsiima’aa kan ta’e Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii I baafachuun qabeenyi naannichaa haala bu’a qabeessa ta’een hojii irra akka oolu taasisuun, itti fayyadamni baajata karoora irratti kan hundaa’e gochuun, Sirna bittaa bulchiinsa faayinaansii fi qabeenyaa mootummaa Sababii walitti bu'uu hin malleen ummanni akka walitti bu'u warreen hojjetan ni jiru - Preezdaant Lammaa Magarsaa. 95 bajata mootummaa Federaalaa bara 2012 gochuun raggaasiseera. 8 Adooleessa 2019. D. Ragaa guutuu, unkaan dabalataa fi sirreefama mindaa hojjettoota mootummaa ji’a Adoolessaa bara 2006/2014 irraa eegalee taasifamu mul’isu torban lama keessatti akka ifaa taasifamuu ministeerri siiviil sarvisii beeksisee jira. jechuun "Nama" nama uumamaa ykn seeraan qaama seerumaa kennameef taVs ta'uu dhaabbata baatus Oromiyaan ofiin of bulchuu qabdi, bittaa mootummaa abbaa irree; Habashaa TPLF/EPRDF jalaa ba’uu qabna. I) irratti erga mari'ateen booda birrii biiliyoona 386. Mootummootni Itophiyaa ummata Oromoo jumlaan fixuu yeroon itti dhaaban hin turre. Dabrees wayta qabsoon ummatootaa jabaataa dhufetti mormitoota ana irratti gargaara kan jedhuun mootummaa Sudaan ilaalchisee, “Goommaa konkolaataa karaa Bahaa ture Oliiqaa Dingil lammii Oromoo yoo ta’u, ummata Oromoo naannawa Qeellem Wallaggaa keessa jiraatu jidduudhaa kanneen hidda ja’an Sayyoo warra Laaloorraa dhalate. 1 qofaan guddatee jira. . Ummanni bittaa kana jala jiru cunqursamuusaa akkanni hin hubanne gochuudhaan biyya,aadaafi afaan boonsaa utuu qabuu mataa buusee jiraachuusaa ilaalee dhalooti hincallisne hindhibamu. 9. Galma kanaaf miseensonni heduu fi sabni Nze Phiona Happy,Ndi Munyarwanda. Warreen har’a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii Mootummaa gabrooffataan TPLF ummata Oromoo kan olla isaa jaalatuu fi nagyas hawwuu gar- jabeennaan ajeesuu , dararuu , hidhuu fi lafa isaa irraa buqisuu fincila ar’a arginu kanaan isa gayeera. Xalayaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaatiin Mana Murtii Federaalaa damee Lidataaf barraa'e, Dr. Humni afaan qawweetiin aangoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee harkaa qabu (TPLF/EPRDF) waggoota 27 dabraniif Ummata keenya irratti duula shanyi-duguuggii geggeessaa kan yoona gahe tahu illee akka ammaa kanatti humna akka mootummaatti qabu hundumaa… bittaa isaa hanga har’aa dheereffatuu yeroo of duuba deebi’anii ilaalan hedduu na-ma gaabbisisia. Among other immoralities, sexual immorality is gaining ground in Zimbabwe and if not eradicated this moral decay will destroy our social fabric. Of these, 235 incidents took place in Nakuru County. Sanii as yoo xinnaate Afaannan soddomii tokko ta‟anitti kan hiikame yoo ta‟u, Hariiroon mootummaa cimuunsaa fi gaarii ta’uunsaa faayidaalee hedduu akka qabu kan dhihaate yoo ta’u, haalota jijijjiiraman faana waliin deemuu akka dandeessisu himameera. Biiroon Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa, buuura Labsii Sirna Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 157/2002 keewwata 65(2) tiin aangoo kennameef irratti hundaa'uudhaan qajeelfama kana baasee jira. Humni waraanaa rasaasaan nu reebaa jiru seeraatti dhiyaachuu qaba, Gaaffiin keenya gaaffii mirgaati, gaaffii bilisummaa uummaata Oromooti, Oromoo bakka jirtuu harka walqabadhuu ka’ii!! Oromoo qe’ee fi qabeenyaa irraa buqqisuun Feb 11, 2014 · Bittaa abbaa lafaa jalaa baanee bittaa siyaasaa jala hin seennu. Daayrektoreetii Bittaa, Bulchiinsaa fi Faaynaansii: - Lakkoofsa bilbilaa 0115536493 Mootummaa Federaalaa Muummee haqaa USA. Pireezdaanti Lammaan kallattii gamaaggamichaa kaa'aniin, bu'aan hojii keenyaas kan madaalamu fedhii ummata keenyaa guutunii fi miira ummanni itti ibsatuun ta'uu qaba jedhaniiru. Maddi galii fi jireenyaa kun akka gogu ykn qooru gochuun ammoo dirqama miseensotaa fi kan nagaa jaallattootaa ti. bil. It is 3km from matara town on the matara - kataragama main road turn to left at meddawatta junction and drive 1. 10 "Hojjataa Mootummaa" jechuun mana hojii mootummaa ykn dhaabbata m isoomaa mootummaa Cunqursaan gita bittaa hammam hammaataafii jijjiirama hunda galeessa gufachiisuu akka danda’u si caalaa seenaan kan raga bahu hin jiru. Caasaa amantii keessa harka naqatuun matootii amantii ofiif fedhan irratti muudaa itti fayyadaman. Kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa walga’iisaa idilee Dilbata Waxabajjii 30, 2011 gaggeessera. Oct 23, 2008 · 11 thoughts on “ INDIRIMBO Y’ ISHAPULE YO KWAMBAZA IMPUHWE Z’ IMANA ” Adeline KAYIRANGA. Buuura Labsii sirna bittaa Lakk 100/97 keewwata 3(2) jalatti ibsameen Manni Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa ittigaafatamtoota mana hojii mootummaa dhimmi ilaalu wajjin mari'achuudhaan dhimma Nageenyaa , Ittisa Balaa , Wabii Midhaan Nyaataa fi kan biroo ilaalchisee bittaan mala addaa taeen akka raawwatamu murteesuudhan hayyamuu ni dandaa. edu is a platform for academics to share research papers. Mar 24, 2015 · Hirmaannaa fi faayidaan dargaggoonni Oromoo mootummaa akka sabaatti ummata keenyatti duulaa jiru irraa eeganis hin jiraatu. Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Rakkoon siyaasaa humnaan ijaaramuun uumames ummatoota humnaan koloneeffataman mirga dhablee taasisee hiree isaanii irratti murteessummaa dhorkate. Jun 19, 2017 · Mootummaan Wayyaanee yeroodhaa gara gara yerootti ajandaa garaagaraa kan ittiin dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuufi umrii bittaa gabrummaa isaa ittiin dheeraffatu baafachaa akkuma tureefi ammas ittijiru tartiiba Qubee Afaan Oromoo geeddaruudhaan ilmaan Oromoo irratti gaaga'ama gaggeessuuf karoorfachuun ifaadha. Muummee Haqaa UK. 32 Waxabajjii 2 Bara 2008 maxxanfamerratti beeksisa Aadde Wayinisheet Taammiraat Dallalenyi beesifatan keessatti mana jireenyaa obbo Barakat Asaffaa Tsaggayeetiif kennaa kennaniif jedhamee kan bahee doggogoora waan taeef kan gurguratan tauun beekame sirreeffamee haa dubbifamu. Bittaawwan kun martinuu caal baasiin utuu hin raawwatin ta’uu dubbatan. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 253. Deeggarsi lammiilee sababii walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Ityoophiyaarraa buqqa'aniif akka naannotti taasifamu kaleessarraa eegalee cimee itti fufeera. mootummaa ta. Komiishinii Poolisii Oromiyaa Fi Federaalaa, Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Manneen Hojii fi Dhaabbilee Sab-qunnamtii adda addaa, 4. Ummatootni Itophiyaa bittaa Abbaa irrummaa isaa hifatuun deggersa sirnichi irraa barbaadu dhorkatuu irraa ummatichaan “Warqee hafaniif iyyuu Faandoo dha jedha” jechuun arrabse. Waajjirichi qooda fuudhattoota waliin raawwii hojii fi kallattii fuula duuraarratti qooda fuudhattoota waliin mari'ate. Dhaabi kun bara 2004 qabee hanga bara 2010ttu bittaa seeraan alaa doolaara biliyoona 37 raawwateera jedhan. Finfinnee, Adoolessa 1,2011(FBC)- Kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa baajatni naannichaa kan bara 2012 Birrii biiliyoona 70. Faayidaaleen hojjittootaa mana hojjichaaf yookiin Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa kan argamuu dandii Qeeraa geessuu irraatti kan argamuu yeroo tahuu,innis Addemsallee Ijoo sadii (3) fi deegarsaa torba (7) kan of jalatti qabuu dha. Mootummaan itophiyaa hojjattoota isaaf dabaallii miinda taasisuufi, gama biraatiin qaaloominnii jireenyaa akka dabalamuu shakkaama jira. 16 akka ta’u murteessuun akka ragga’u Caffee Oromiyaatif dabarse. Gareen Qo’annoofi Hordoffii kunis, qo’annoo sirna Bittaa Meeshaalee Dhaabbii fi Dhumataa Mootummaa irratti qo’annoo gaggeesse tokko, marii paanaalii Guyyaa Farra Malaammaltummaa Addunyaa akka naannoo keenyaatti magaalaa Asallaatti Kabajame irratti hirmaattotaaf dhiyeessee ture. Waltajjiin marii qorannoo raawwii hojii baatii 6 seektaroota mootummaa naannoo Oromiyaa har'a galma walga'ii Waajjira Preezdaantiitti gamaaggamameera. Oct 05, 2016 · Wayta ammaa waraanni mootummaa weerartuu Wayyaanee ummatatti bobbaafame, ilmaan Oromoo jumlaan fixuutti seene, QBO sirna weerartuu fi gabroomfataa dhabamsiise malee boodatti kan hin deebine tahuun mirkana tahuu irraa ti. the hight of the statue is 88 cubits (39m) The highly significante of this temple is the tunnel shrine. 0) yaadame irraa gadi bu’ee %7. Gaafa: 31/12/2015. Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Dhaabbilee Miti Mootummaa Biroo, 3. 10 "Hojjataa Mootummaa" jechuun mana hojii mootummaa ykn dhaabbata m isoomaa mootummaa Akkuma beekamutti ilmaan oromoo sirna bittaa gabrummaa mootummaa abbaa hirree dadhabachuudhaan gara biyyoota ollaatti baqachuudhaan lubbuu isaanii du'a irraa baraaraa akka turan kan yaadatamu yommuu ta'u biyyoota ollaa hunda keessa faca'uudhaan jiruu gabrummaa akka malee keessa jiraachaa akka jiran waan ifaa fii ifatti beekamudha. saglaffaa irraa kaasanii bittaa afaan qawwee fi hammeenyaan guuteen bitamaa jiru. Walumaa galatti, Biismaarki gitta bittaa babal'aa akka Jarmaniin qabaattu hin deeggaru ture, garuu bara Bitootessa 18, 180tti mooti Jarmanii haaraa Viilheelmi IItin akka aangoo gadi lakkisu dirqisiifame. labsa diddaa bittaa fi gugurtaa Akkuma amma dura jenne ALHtti Qaammee 1, 2008 irraa eegalee hanga Fuulbana 2, 2009tti duulli diinaggee sirnicha irratti fuulleeffate ni godhama. November 5, 2010 at 2:35 pm Mar 04, 2018 · Ibsa ABO Bara Harka Muraa fi Harma Muraa Aanoleetiin asitti haalli isa ammaa kana irra hamaa yeroon itti Ummata keenya mudate hin jiru. anii kan muudaman ykn ramadaman ykn qaxaraman, 9). Warreen har’a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii Mu ijoro rya tariki ya 13 rishyira iya 14 Nyakanga 2018 mu Murenge wa Musambira, abantu bataramenyekana bateye abaturage mu tugari dutandukanye. Supheen miseensa maatii sanaa keessaa waaʼee isa tokkoo ibsu, namni Kitaaba Qulqulluu keessatti ibsamee fi bara bulchiinsa Daariyos Isa Tokkoffaa waggaa 20ffa Dh. Gochaa malaammaltummaa dhaabbilee mootummaa 3 irratti raawwatameen, hoggansii fi abbootiin qabeenyaa 59 to’annaa jala oolfamaniiru. Melitaea britomartis. Caasaan mootummaa Wayyaanee kun ummata Oromoo to’atuu irratti dabalee farra-qabsoo bilisummaa tahuu dhaan kabajamuu mirga ummata Oromootti gufuu tahe. Sanatu Kaayyoo sabichaa tahe. 5) Sanada Walii-galtee bittaa meeshaaleetiif mallatteefame, meeshaalee bitaman nagaheewwan Gibira qaraxni mootummaa itti kaffalamee fl kan kana fakkaatan meeshaalee bitaman waliin koppii isaa dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii dhimmi ilaaluufgalii ni taasisa; 6) Hir'inni baay'inaa fi qulqullina meeshaalee irratii mul'atu akka Kitaabni Sirna Abbaa-irreetirraa Gara Dimokraasii jedhu kun dura bara 1993 keessa Bangkok keessatti walta‟umsaa jaarmaya Committee for Restoration of Democracy in Burma jedhamuufi Khit Pyaing ( The New Era Journal) jedhamuutiin maxxanfame. Mirgootaa fi dirqamoonni heera mootummaa irratti tarraa'anii jiran akka kabajamaniif, lammiileen yeroo baay'ee kan iyyata isaanii dhiyeessan gara qaamolee haqaatti waan ta'eef qaamoleen haqaa ijaarsa sirna mootummaa heerawaatif daran barbaachiisaa ta'uun isaanii ifa ta'u qaba. Saamichi guddaanis raawwatamuu isaa abbaan alangaa tuuta oduuf ibsaniiru. Addatti hojjattoota sabaan Oromoo tahanii fi miidhama saba isaanii hin barbaannee irratti yeroo garaa garaatti xaalayaa of eeggannoo jedhu itti barreessaa kan jiranii fi dorsisaa kan jiran tahuun ifatti mul’achaa jira. the colossal Buddha statue is a wonderful mastter piece. ~Kun kan jedhame, Tajaajjilli Ittisa meeshaalee fi Bittaa Mootummaa qaama qooda fudhattoota waliin damee bittaa meeshaa fi ittisa qabeenyaa ilaalchisuun waltajjii marii gaggeesse irrattidha. Qamooleen nageenya Ijipt hidhattoonni Darfuur loltoota mootummaa wajjiin walwaaranaan deeggara jiru jechun Pirezedantin Sudaan Omar Hasaan Al-Bashiir kana dura himatanii ture Himaannaa Mootummaa Sudaan kana booda walitti dhufeeny dippilomaasii biyyoota laman yeroo gara yerootti laafaa dhufun garagarummaan isaanii immoo dabaluun ni himama Hoggantoonni fi hojjattoonni mootummaa sadarkaa federalawaa fi Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee jiran haala yeroo irratti marii’atan. Yakka ulfaataa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf itti gaafatamaan mootummaa federaalaa fi ergamtuu mootummaa federaalaa OPDO dha. Bakka bu’oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf gaggeefatan irratti haala yeroo uummata Oromoo fi Qabsoo FDG bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi haala waliigala raafama siyaasa Impayeera biyyattii irratti marii bal’a gochuun ibsa armaan gadii dabarsee jira. 5) Sanada Walii-galtee bittaa meeshaaleetiif mallatteefame, meeshaalee bitaman nagaheewwan Gibira qaraxni mootummaa itti kaffalamee fl kan kana fakkaatan meeshaalee bitaman waliin koppii isaa dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii dhimmi ilaaluufgalii ni taasisa; 6) Hir'inni baay'inaa fi qulqullina meeshaalee irratii mul'atu akka mootummaa ta. Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo FDG mootummaa abbaa irree irratti gaggeessaa jiru jabeessuuf haala yeroo irratti hunadaa'un ibsa qabxii 10 of jalaa qabu dabarse!! Adoolessa 29,2014 Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhaabbilee barnoota Olaanoo walitti dhufuun haala yeroo irratti 1. "Filatamaa" jechuun miseensota Caffee Oromiyaa, miseensota mana maree Aanaa, miseensota mana maree bulchiinsa magaalaa fi Gandaa kan ta'an filatamtoota uummataa jechuudha. Kaataalooniyaaan maaliif walabummaa barbaadan? garuu bara 1939-75tti bittaa mootummaa abbaa irree Jeneraal Firaankoo jala kan turte dha. "Biiroo" jechuun Biiroo Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromiyaati. Jul 12, 2017 · Waan taheef, kanneen gibiraa fi qaraxni humnaa olii irratti jigfame hundi, gibirri baasan mootummaa farra ummatootaa kan cimsu, bittaa meeshaa waraanaa mirga ummatootaa ittiin ukkaamsu bitatuu irra kan oolfamu tahuu hubatuun akka dura dhaabbatan ABOn dhaamaaf. Poolisootni Oromiyaa, milishoonnii Oromiyaa fi Ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argamtaan meeshaa waraanaa isin harka jiruu akka hin hiikkanne, yeroo amma kanatti qajeelfama mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO irraa isiniif darbuu akka hin fudhanne, sochii warraaqsaa fi hiriiraa uummata Oromoo dura akka hin Guutummaa Oromiyaa bulchiinsa waraanaa fi tikaa jala galchuun humnaan bittaa sirna cunqursaa itti fufsiisuuf yaaluun akka itti fufetti jira. Aug 31, 2015 · Mootummootni Itophiyaa dantaa kanneen aangoo irra jiranii qofa kan dursan tahuu, ummatni beela’e dandeettii mootummaa dura dhaabbatuu waan hin qabaanneef bittaa isaanii itti fufsiisuuf aanjawaa dha jedhanii waan yaadaniif beela dhabamsiisuu irratti kan hin bobbaane tahuu fi akka madda galiitti kan itti gargaaraman tahuu irraa ummatootni Wixinee labsii Magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe lakk. warren biroommoo Ikoonomisiin barnoota waa’ee nam-dhuunfaa, garee, mootummaa fi biyyoota hambaa akkamiin qabeenya akka godhatan, akka fayyadaman, akka waliin daldalan qoratuudha jedhu. filannoo Kaataalooniyaa bara 2015 erga injifatanii May 01, 2017 · Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. Agent and provider log in. Raakel isheen hojiin ishee bittaa meeshaalee wajjin wal qabatu akkana jetteetti: “Namoonni hojii gurgurtaa hojjetan tokko tokko mattaʼaa naa kennuuf yaalanii turan. Falmaa diinaa wajjin godhamuu haga walakkeessa bara 1993 itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itophiyatti ba’e waliin ture. Coconut Burfi (Qumbe - Zinoolo za Naazi) Burfi à la Noix de Coco حلاوة النارجيل These coconut sweets are a cross between milk fudge ( Peera or Caana Baraawe in Somali) and the White Coconut Sweets ( Qumbe Cad ) . Qorannoon seenaa hangaa har'aatiin maqaa hadhaasaa beekuun danda'amu baatus maqaansaa guutuun Oliiqaa Dingil Bookaa jedhama. Leenjifamtootni waraana ittisa biyyaa mootummaa wayyaanee bittaa umrii isaa dheereffachuuf humna namaa fayyadamuu malee nageenya keenyaaf homaa yaaddoo irraa hin qabu, miindaan kaffalamu gad aanaa dha, leenjifamtootni naannoodhaan akka wal qoqqoodan taasisa jechuun mormuun leenjii addaan kutuun magaala Awaash seenanii jiran. Finfinnee, Fulbaana 4,2011(FBC)-Sab abii walitti bu'uu hin malleen ummanni akka walitti bu'u warreen barbaadan waan jiraniif, of eeggannoon taasifamuu qaba jedhan preezdaantin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dooktarri kabajaa Lammaa Magarsaan. 3. Baasiin kamiyyuu nama shariika ta' eef kan kaffalame yoo ta'e abbaan taayitaa hayyama kennu gatii gabaa bittaa fi gurgurtaa Dhiibbaan mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffannoo addaan kennamaa kan turee fi itti jiru daran jabaachuun yeroo ammaa wal diigumsaa fi wal amantamummaa keessa mootummaadhaa dhabameen poolisootni Finfinnee magaala Finfinnee keessaa ilmaan oromoo tahan mana hidhaatti ukkaamsamaa jiran. These beautiful quilts are made with 100% new cotton sari and are available in King, Full/Queen, Twin, and Crib. Kanaaf akkaataan bittaa sun malaammaltummaa hamaan kan ittiin geggeessame jedhan. Dabalataanis, 2ffaa Saamu’eel 7 kan inni jedhuu, Waaqayyoo baraa amma baraatti mootummaa bituu akka hundeessuu dha. Oct 05, 2016 · Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 – 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran Deeggarsi lammiilee buqqa'aniif taasifamu har'as cimee itti fufe jira [OBN 09 01 10]:- Deeggarsi waltumsaa lammiilee buqqa'aniif taasifamu har'as itti fufee oolera. ( Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo ) Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)n murti Gamtaan Afriikaa Siidaa Bittootaa dhiiga ilmaan Oromoo fi cunqurfamoo dhangalaasaa bahan akka Finfinnee Keessatti ijaaramu murteesse jabeessee balaaleffata. Jul 31, 2013 · Akkuma beekamu baatii hedduu kan hin turre mootummaan wayyaanee qabeenyaa uummata oromoo saamee fi saamsisuu irra darbee naannolee adda addaatti qabeenyaa saba oromoo qofa mancaasisee uummata harka-qallina jireenyaa fi hiyyummaaf saaxilaa jiraachuun isaa kan beekame tahee,yeroo dhiyoo asitti jiraattota qonnaan bulaa godina Qellem aanaa Anfilloo jedhamu irra jiraatan ajajamuu diduu irraan Adeemsa Hojii Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii Adeemsa Hojii Odiitii,Deggarsa,Hordoffii fi Odiitii Keessaa Adeemsa Hojii Deggarsa Bulchiinsa Hojjettootaa,Barsiisotaa fi Hoggansa Barnootaa Jun 07, 2017 · Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Akeekaa fi fedhii mootummaa cunqursaa guutuuf jecha mirga ummatootaa kabajuu hanqachuun Itophiyaa nagaa fi sabatiinsa dhorkatee jeequmsaa fi hokkora keessatti babal’ise. 1 bara 2008 isaan gurguddoodha. Oromoon gaafii mirgaa karaa nagayaatiin gafataa jiru kana mootummaan bicuu TPLF humnaan cafaqee bulcha jedhee dhaadateera. Mootummaan Jimmaa karaa dhihaa Limmuu-Inaariyaa wajjin daangaa kan qooddatu yoo ta'u, karaa bahaa Mootummaa Sidaamoo kan Jaanjaroo, fi karaa kibbaa Mootummaa Kafaarraa Laga Gojabiin addaan ba'a. kun ammo shirri wayyaanee akka milkaa’u taasisa. Finfinnee, Amajjii 8,2011(FBC)- Qorannaan waraqaa fi zayita konkolaataa faayidaarra oole, irra deebiin tajaajila akka laatan taasisu gaggeeffamaa jira. Mararaa Guddinaa namoota 115 himatni isaanii adda citee mootummaa federaalaan gadhiifamu jedhaman keessaa isaan tokko. O romia National Regional State is one of the nine regional state established in 1995. Kantha Quilts, handmade to order and direct from the artisan. qajeelfama irra darbuun badii mallaqaa fi qabenyaa mootummaa irraatti raawwatamuu isaa yookan badii naamusaa raawwatame yeroo, iddoo fi haala gochi itti raawwatame Bilbilaan, Barreeffaman yookan qaaman dhiyaachuun himu jechuudha. 4) "Bittaa" jechuun, me~shaaJee, hojiiwwan . Inistiitiyuutiin Leenjii Ogeessota Qaamoolee Haqaa fi Qo’annoo seeraa Oromiyaas, ogeessota seeraa 83 ta’anif Maalummaa bittaa motummaa,bittaa karoorsuu,malawwan bittaa fi raawwii isaanii,qophii ibsa fedhii bittaa,sirna baniinsa calbaasii gamaggamuu,mo’attoota filachuu,waligaltee keennuu fi waligaltee bulchuu jadhuu irratti caamsaa 21/09 Jul 23, 2016 · Qajeelfama Raawwii Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 02/2004. Yaaliin mootummaa fonqolchuu Gaaboonitti amma ta'e kun erga bara 1960n keessa turen booda isa jalqabaati. Waamicha Lammummaa fi Fincila Diddaa Gabrummaa. 52. Hojjattonni mootummaas akkuma baroota darban guddinaafi haaroomsa biyyaa dhugoomsuuf sochiilee taasifaman keessatti qooda ol’aanaa gumaachuun milkaa’inoota har’aaf gaheesaanii bahan hojiilee misoomaa, nageenyaa, bulchiinsa gaariifi dimookiraasii eegalaman daran milkeessuuf kaka’umsa ol’aanaan hojjachuutu irraa eegama. Kun ammallee Qeerroo Bilisummaa boodatti kan hin jechisiisne itti fufuudhaan waraqaaleen hanga gandaatti, mana barumsaatti,hawaasa Oromoo gidduutti jijjiiramni tokko akka tahuuf ergamee akka maxxanfamu dhaamsa dabarfamee jira,sochiin gama hundaan jiru qabsoo jabeessee kan itti fufsiisaa Wayyaanee dantaa murna bicuuguutuuf jecha ijaaruu irra diiguu, haqa lagatuun kijibaaf dhaabbatu , mirga dimokraasii dhugoomsuu irra bittaa abbaa irrummaa jireessuu, biyya misoomsuu irra deegsuun beekame, mootummaa guddinaa fi misoomaa ti jechuun duulli ergamtoota sirnichaan biyyoota alatti eegalame fudhatama fi deggeraa dhabee bakka dhaqan maratti mormii ol aanaa fi salphina guddaan akka deebi Dhiibban gita bittaa qabachuuf godhamu kun sabboonaa kan ture lldeutscher Verband dubbatamaa ture. 2 Ibsa Gaddaa (ABO - Sadaasa 06, 2019) Sab-boonaa fi qabsaawaa Oromoo, akkasumas, hayyuu fi gaggeessaa amantii guddaa kan turan Sheikh Mohammed Amiin Karroo du’aan Addunyaa kana irraa boqotan. L. Office of the Migration Agents Registration Authority. Hojjataa mootummaa ergama isaanii kana morman ammoo akeekkachiisa fi doorsisaa garaagaraa irraan gahaa jiru. Baasiin kun baajata milkaa’ina maniiwwan misooma itti fufiinsaaf ramadamu akka itti fufutti yaaduudhaan hundamtaa baasii mootummaa bara 2010f tilmaamame ta’a. Addatti ammoo humni tikaa hanga gandaatti bifa adda addaan caaseffame bittaa isaa dheeressuu keessatti qooda guddaa qaba. Dinagdeen naannoo Oromiyaa bara 2007tti giddugaleessaan %12. Galma Tiyaatiraa, Muuziqaa, Fiilmiifi walga'ii:- Galma waltajjii ibsaafi meeshaalee sagalee amayyaatiin gurma'een hojetame kun gamoo abbaa darbii tokkooti keessatti kan argame yoo ta'u, qabiyyee sagantaalee Bittaa damee fayyaa si’ataa taasisuuf foyyessi taasifamuu fi indaastirii oomisha fayyaa qindoomina mootummaa fi dhuunfaa 6 qophaa’uu ibsaniiru Dooktar Abiy. Download the latest version here. 7 qaqqabeera. DHIISI JENNAAN DIDDE! Injifannoo WBO Haggayya 28/2019 D a m b i D o o l l o oHumni Furgaatuu WBO Hagayya 27/2019 godina Qeellam Wallaggaa Bittaa abbaa lafaa jalaa baanee bittaa siyaasaa jala hin seennu. MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት መገለተ ኦሮሚያ THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ bittaa mootummaa keessatti hirmaachuuf affe;rame )'Ookaa)1 hhm~achuuf iyyate jechuudha. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. 2. Jul 18, 2017 · Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin wal qixa afaan hojii mootummaa Federaalaa akka hin taaneef wanti dhorku tokkollee hin jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee bajata bara 2012 (A. Hawaasa haala kana keessatti hammatame, Ummati isaa miidhamuus, dantaan isaa akka itti hin hafneef jecha , mootummaa maatii isaa galaafataa jiraatu , jiraachisu yaaduun dirqama itti ta’a. mil. Apr 18, 2014 · Mootummaan Wayyaanee Artistoota Oromoo waan Oromoo fi Oromiyaa sirban kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Yoseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa, Abdii Qophee fi kanneen biroo hedduu darara jabaa irraan gahuun lubbuu isaanii kan dabarsite yoommuu tahu yeroo ammaa kanas Sabboontota Oromoo Artistoota waan Oromoo sirbuun oromummaa hubachiisan kanneen akka Jaafar Yusuuf mana hidhaa keessatti darara jabaa Jan 17, 2018 · Dr. Mootummaa farra ummatootaa kan ummatoota walitti buusuu fi diinomsuun umrii bittaa isaa dheereffatuu barbaadu kana of irraa gatuuf cunqurfamootni hundi akka qabsoo isaanii finiinsan ABOn hubachiisa. Forgot your log in details? Academia. Ammasimmoo gocha diinummaa ilma namaaf hin malle uummata oromoo irratti raawwachaa Albuudaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. SAGANTAA SIYAASAA ADDA DEMOOKRAATAWAA OROMOO (ADO) SEENSA Itoophiyaan erga dhuma jaarraa 19ffaatti, lola gabroomsaa fi gara-jabeessa mootummaa Menikin geggeefamen, akka biyyaatti ijaaramtee jalqabdee mana hidhaa fi dararama sabootaa, sab-lamootaa fi ummataa ti. (Isa. Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa Message from the Commissioner O romia National Regional State is one of the nine regional state established in 1995. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin (Kan Bishaan Nayyataa Jiru Hoomacha Qabata) (Ibsa ABO) (SBO/VOL - Onkoloolessa 10,2016) Labsiin yeroo hatattamaa mootummaa haala gara garaa irraa labsamuu danda’a. Imaammatoota bu’aa waliinii argamsiisan raawwachuuf ni gargaara fi yero yerootti rakkoolee nama quunnamaniif furmaata waayitaawaa kennuu dandeessisa jedhameera. Seenaa kana maalif akkan hiikee dhiyeesuf barbade yaada kiyya dhuma irra ka’era. Namni mana hojii mootummaa yookiin dhabbataa misooma mootummaa keessatti qondaala naamusaa ta’ee ramadamee yookiin qaxaramee kamiyyuu akkataa seera hojjjatoota mootummaa yookiin dambii mana hojii mootummaa yookiin dhaabbata misoomichaatiin guddina sadarkaatiif dorgomuuf mirga ni qabaata. Daandiin xiyyaaraa 'Flyadeal' mootummaa Saa'udii Arabiyaan dhuunfatamu kana booda xiyyaarota Airbus A320 fayyadama. The rate of sexual and gender-based violence in Kenya is increasing dramatically year on year. Kanaafuu Bittaa mootummaa haala gahumsaa qabuu fi teknoloojiin deeggaramuun, yeroo yerootti qorannoo gabaa sirrii ta Labsiin Daa’immaan guddifachaan gara biyya alaa fudhachu eyyamukana ittisu kan barbaachiseef daa’immaanirra yeroo adda addaa miidhaan gaha akka jiru waan hubatameef jedhameera Daa’immaan baay’een sababa guddifachaa biyyaa erga bahanii booda asi buuteen isaanii kan beekamne yoo ta’u, kan biroo immo maatii guddifachuuf fudhataniin miidhaa adda addaaf saaxilamu isaanii himameera Akka Seenan Afrikaan humnoota alaatin koloneeffamuu marsaa sadi'itti qooddamuu danda'a: kan bara durii, bittaa Arabaa, fi koloniyaalizimii Yuurooppiti. The Oromo people are estimated more than 40 million and more than half population of that country are found in East Africa and speak Afan Oromo. Barataan Oromoo Tokkos Saba Isaaf Wareega Qaalii Kafale. bara 502tti akka jiraate argisiisa. I 5) "Meeshaa" jechuun, bifa jajjabQotiin. Kunis kan raawwatamuu bittaa qabeenyaa irraa jalqabee itti fayyadamaa, kunuunsaa fi eegumsa akkasumas, haalli ittiin maqsamu iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabaatee fi fooyya’aa ta’e irratti hoggansi, raawwataa fi qaamni ilaallatu hundi hubannoo gahaa argatee, amantaa abbummaa, quuqama horatee meeshaa ummataa fi mootummaa dhaabbataas ta Mootummaa otontoree kufaatiin isaa kan hin hafne tahuun mirkanaawe kun, humnatti dabalee eebbaa fi arjoomina biyyoota dhihaatiin hokkolaa bittaa isaa dheereffatuuf wixxifataa jiru dha. Jan 21, 2017 · Uummatoota Wal dura Dhaabuun Umrii Mootummaa Wayyaanee Caalaatti Gabaabsaa (Ibsa ABO) (SBO/VOL - Amajjii 21,2017) Impaayerri Itophiyaa fedhii ummatootaan alatti humnaan ijaaramte. OBN Sad. 'Boeing' bittaa xiyyaara 737 Max soddoma dhabe. Njagala omusajja eyazimba nga talina mukazi mulala, amanyi omukwano nga wa myaka 39 n’okweyongerayo. Sep 03, 2017 · ODUU: Fuulbana 3, 2017 Ergamtoonni wayyaane OPDOn olola sobaa dhugaa fakkeessuun, laguun bittaa gurgurtaa fi uggurrii sochii geejjibaa guyyaa boriirraa jalqabee guyyoottan shaniif guutummaa Dec 30, 2015 · Waan taheef miseensoti ABO biyya keessaa fi alaa marti yeroon amma keessa jirru murteessaa tahuu hubattanii Qabsoo Bilisummaa itti jirtan hifannaa tokko malee dachaa dachaan guddisuun bittaa mootummaa farra ummatootaatti xumura akka itti goonu waamicha kiyya dabarsa. Baroota 130 dabraniif sabni Oromoo fi saboonni kibba Itiophiyaa hundee bittaa gabrummaa kan. Waajjira bulchiisa Magaalaa Boqojjiitti caalbaasii ifaa malee kan raawwate qar. 19. Akeekni duula kanaa diinaggee sirnichaa daran rukutuun humna ittiin ummata cunqursu laamshessuu. Ammas ta'e durattis qabsoo eenyummaa Oromootiif goototni qabsaa'an lakkoofsi bira hinga'u. Ummanni osoo hiyyuummaa keessa jiru, biyyi ykn mootummana duureessa ta’u hindandayu. You also need Mootummaa farra ummatootaa kan ummatoota walitti buusuu fi diinomsuun umrii bittaa isaa dheereffatuu barbaadu kana of irraa gatuuf cunqurfamootni hundi akka qabsoo isaanii finiinsan ABOn hubachiisa. Karaa biraan amantii qaphxii garaagarummaa taasisuun ummatoota wal irraa fageessuun bittaa isaaniif haala aanjeessan. Baajata Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatin ramadameen alatti, baajanni dabalataa Birrii biiliyoonni dhibbi 1 fi biiliyoonni 30 damichaaf ramadameera. A/H/Deeg. Qabeenyaa, Bittaafi Bulchiinsa Faayinaansii- Fedhii maallaqaa callaa karoora waajjiraa irratti hundaa’uudhaan ji’a ji’aan MMD gaafachuu;- Baajata mirkanaa’e irratti hundaa’uudhaan bittaa tajaajilaa, meeshaalee dhaabbiifi dhumataa karoorsuun saganteessuun dhiyeessitoota dorgomsiisuun bittaa raawwachuu; Gibiraa fi Qaraxni Bittoota Irroomsu Mormamuu Qaba (Ibsa ABO) (Adoolessa 11,2017) Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)n Gibiraa fi qaraxa humnaa olii, loogummaa irratti hunda’e bifa duulaan daldaltootaa irratti fe’amaa jiru ni balaaleffata. Kana qoofa miti; sirni mootoota dangaa lafa bittaa isaa babal’isuuf, lafa saboota fi sablammoota humnaan qabate irrtitti mirga abbaa lafummaa isaani dhabamsise ture. The larva feeds on species of Plantago and Veronica . Gaaffii barattooti kaasan keessatti,ammaan dura baroota bittaa TPLF keessa bosonni Oromiyaa ta’e jedhamee abiddaan gubamaa,bineensi keessaa manca’aa Oromiyaan kennaa uumamaan qabdu akka dhabdu taasisaa turan,bosonoota gubaa turan san yeroo ammaa inveesteroota dhalootaan Tigray ta’aniif baldhinaan hiramee jira. Iftoominaa fi Qulqullina bittaa mootummaa fooyyessuu Tajaajilli bittaa rawwatu hundi karaa ifa ta’een harcaatii fi qisaasamina maallaqaa irraa bilisa ta’een bittaa qulqullun raawwatee hojii barbaadamuuf olchuun murteessaadha. Akka ummatan taasisanii hawaasa keessattu kan barate gaadi’anii taa’anii jiran. Wiixata darbe ganama, gareen qondaaltota loltoota dargaggeeyyii "dimokiraasii deebisna Hundeeffama WPBMNO ; Waajjirri Pirezidaantii yoom akka hundaa’ee ragaan qofaatti ibsu yoo jiraatuu baate illee hundeeffamni waajjirichaa hundeeffama Mootummaa naannichaa wajjin kan deemuu fi Hagayya 1984 akka ta’e ragaaleen adda addaa ni mul’isu. IBEX'n aanaalee meeqa bira gahuu akka qabus qaama karoorichaa ta'uu akka qabu kallattiin kennameera. Hojiiwwan ijaarsaa kana raawwachuuf obboloonni fedhiidhaan of dhiheessanii fi muuxannoo hojichaaf Jan 01, 2014 · Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Yaayyoon karaa, ABOn eegalaa yayyabee Oromummaa qaata yabboo addunyaatt baasee fi hanga yoonaa karaa Oromiyaa birmaduu fi walba agarsiisuu irratt nakkarii hin qabne. ~Walgatajji maricha irratti bara 2003 irra eegale tasgabbii gabaa fi miidhamtoota gogiinsaaf kan oolu meeshaalee garaagaraa birrii biiliyoona 39 ol baasii DURUUS KITAABKA AL JAZARIYAH. 92/1997" jedhamee waamamuu ni danda'a. During the last two decades the regional government has undertaken various activities to realize socio-economic transformation in the region. Sochiin warraaqsa diddaa gabrummaa daraggoonni Oromoo adda durummaan gaggeessaa jiran umrii bittaa sirna isaa gabaabsaa jiraachuu kan hubate murni abbaa irree TPLF/EPRDF, humna ho’aa fi abdii biyyaa tahe kana Jun 03, 2019 · Hayyootni garaagaraa ikoonomiksii akka garaagaraatti hiiku. Rilassa Mente di Salugea è un integratore alimentare 100% naturale, in capsule vegetali, che sostiene il normale tono dell’umore, favorendo la distensione ed il fisiologico benessere mentale. Apr 28, 2017 · Shiftoonni mootummaa abbaa irree wayyaanee guyyaa gaafa mooraan qbo oromoo hundeedhaan ititee finiinuu jalqaberraa kaasee caasaa isaanii uummata oromoo irratti humnaan gad diriirsuun dhiphuu fi godiraa uummaticha irratti bara bittaa isaanii dheereffachaa turan. Kabajamoon I/A/Pir. It extends north from the provincial town of Muramvya to the border of Rwanda where it is contiguous with the Nyungwe National Park. osoo baankiin dhiigaa hin dhaabbatin gurgurtaa dhiigaas ta'e maatiirra dhiiga fidaa jechuun kan ture adeemsisaa bittaa fi gurgurtaa nama shariika ta'e waliin adeemsifame irraa kan argame amma hin taanetti hammi baasichaa akkuma jirutti fudhatamee galmee herreegaa abbaa hayyamaa irratti ni galmeeffama. Kuba 0788993583. Galmoota Daayireektoreetichi akka Oct 12, 2017 · Sochiin Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa ykn Fincilli Xummura Gabrummaa (FXG) Uummata Oromoo Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Yakka Waraanaa guyyaa har'aa ajajabmootummaan abbaa irree Wayyaaneetiin uummata Oromoo mirga isaaf falmachaa jirun Oromiyaa Arsii Lixaa Shaashamanneefi Oromiyaa Bahaa Harargee keessatti wareegamaniifi madoo ta’aniif gadda guddaatu nutti dhagaahama. World Report 2016: Itoophiyaa Angawootni mootummaa Adoolessa 2012 keessa yommu ummatni Musliimaa mootummaan dhimma amantii isaanii keessa galaa akka jiru fakkaatee mul’atetti mormii hiriira Komii fi hanqinaalee bittaa irratti mul'atu hir'isuu, sirna herregaa irratti iftoomina uumuu, duubii bittaa mootummaa irratti jiru irratti katoorfachuun murteessaa dha. Oct 05, 2016 · Irra Fardiin Siidaa Ijaaruu Osoo Hin Taane, Rakkoo Ardii Afriikaaf Furmaata Soquu dha. PDF Labsii fi Qajeelfama bittaa hojimaata mootummaa osoo hin hordofne birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 54 bittaan adda addaa akka raawwatame Odiitara Olaantuu Aadde Tsigeewayin Kaasaa yaa’ii Mana Marii magaalatti tibbaana ta’aameerratti dubbataniiru Oditii taasifame maallaqni walitti Download our heera mootummaa eBooks for free and learn more about heera mootummaa. 4. Hojjetaa “Taataanuu, bulchaa biyyoota Lageen Gamaa” yommuu walii galtee bittaa fi gurgurtaa raawwatetti kan isa bira ture taʼuu isaa ibsa. 8 akka guddatuu tilmaameera. Mar 09, 2015 · Baarentuu Gadaa Irraa | Bitootessa 9, 2015 Taateewwan ummata Oromoo fi qabeenya isaarratti bara Mootummaa Dargii raawwachaa turanis baayyee isaa waanan dhaqqabee argeefuu walittii qabee siyaasa Habshoonni Oromoo fi cunqurfamtoota saboota kibbaarratti Ordofaa turan yoon ilaalu dhuguma duulli ilmaan Nafxanyootaatin Oromoorratti waggoottan 130n darban keessa gaggeeffamaa ture fi jiru akkaan Apr 23, 2017 · Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n Haala Yeroo Biyyattiin Keessa Seentee Jirtuufi Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffamaa Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Kenne. ’’labsii’’ jechuun, labsii hojjatoota mootummaa naannoo oromiyaa hundeesuuf bayee labsii 61/94 jechuu MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት መገለተ ኦሮሚያ THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. February 1, 2014 (CNN iReport) — Five days later after the Kenyan Police says that it was investigating the Ethiopian Security agent’s abduction of two-key Ogaden National Liberation Front’s negotiators,who were abducted from outside a popular restaurant in Upper Hill, Nairobi,reliable sources confirmed that those involved in facilitating with the mission are at Kenyan Mootummaa Jimmaa - Mootummaan Jimmaa mootummaa naannoo Gibee jiran keessa tokko yoo ta'u kan hundaa'es jaarraa 19ffaa keessa. These books contain exercises and tutorials to improve your practical skills, at all levels! These books contain exercises and tutorials to improve your practical skills, at all levels! Oct 05, 2016 · seenaa sochii qeerroo fi qabsoo oromoo Firaa’ol Jaalataatin Baatiin Sadaasaa seenuudhaaf guyyootni qubaan lakkaawaman hafte seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Ummatni Oromoo gaggeessaa jiru keessatti iddoo ol’aanaa qaba. Bamwe mu baturage baratemwe, barakubitwa baranakomeretswa. Olaantummaan murna bicuu humnaan gadi dhaabame ummatoota wayyaba mirga dhablee taasise. Bittootni bittaa isaanii itti fufsiisuuf hidhaa, ajjeechaa, ukkaamsuu, arihatamuu fi rakkoolee adda addaa irraan gahan illee ummatni cunqursaa jala jiru adddatti ammoo dargaggoon guca tahee boba’uun fedhii fi hawwii ummata isaa dukkana gabrummaa keessaa baasuuf qabu irraa hin dhaaban. 60:22; An. 7agarsiisuun bara 2010tti gara qr. Ummata biratti, koloniyaalizimii Afrikaa kan jedhu sadan kana keessaa isa dhumaa akka ibsutti beekkama. Adam Smith hayyuun jedhamu Ikoonomiskiin barnoota waa’ee qabeenyaa qoratuudha jedha. Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa dhaamsuufi dura dhaabbachuuf yakka waraanaa Mootummaan abbaa irree Wyyaannee raawwachaa jiru daran hammacha jira. Ergamni isaaniis tajaajila abbaa seerummaa dhaqqabamaa, si’ataa fi bu’a qabeessa ta’e,seera qofa irratti hundaa’uudhaan, haala loogii fi gartummaan ala ta’een Message from the Commissioner. Feb 24, 2017 · ABO mootummaa Ce’umsaa keessaa akka ba’een WBO naannoo jirutti dabalamuun diina jabinaan lolee lolchiiseera. Dec 30, 2015 · ADDA BILISUMMAA OROMOO. Melitaea britomartis, or Assmann's fritillary, is a butterfly in the family Nymphalidae . ~ Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqulluun Dubbii Waaqayyooti ~ Seensa Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. Nov 20, 2018 · Haa ta’u malee,hooggantootni yuunivarsiitii wallaggaa kun aangoo harkaa qaban duwwaa abdachuun hooggantoota METEC waliin seera, qajeelfama, adeemsa hojii fi hojjimaata mootummaa cabsuun caalaatti qajeelfama qaamni mootummaa kallattin isaan dhorkee irra darbuun bittaa kallattti dhaabbata METEC irraa bara 2008 fi 2010tti bittaa seeran alaa Jirattoonni Magaloota Oromiyaa adda addaa hiriira nagaa bahun mootummaa sirna bittaa itoophiyaa balaleeffatan Jiratoonni magaala Amboo, Shaashamannee, Walisoo Dambdolloo, Adaabbaa, Kofalee, akkasumas magaaloota Godinaalee Hararagee lamanii kumataman lakkawaman hiriira nagaa bahun gocha gita bittaa gabrummaa waayyaannee mormaniiru. Biiroo Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee Oromiyaatti daayreektarri daayreektoreetii Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenyaa obbo Minishaa Gadaa akka jedhanitti, gosoota bittaa mootummaa arfan; bittaa ijaarsaa, bittaa meeshaa, bittaa tajaajilaa fi bittaa gorsaa keessaa yeroo baay’ee leenjii fi hubannoon kennamaa kan ture bittaa meeshaa fi tajaajilarratti. In 2016, national statistics show that 22,732 cases of sexual violence were reported to the police in Kenya. Manni murtiis qaama mootummaa keessaa isa tokko waan ta’eef hojimaata ifa ta’een tajaajila hawaasaf kennamu seera irratti kan hundaa’ee fi hojimaata iftoomina qabuun raawwatamuu akka qabu sirriitti ibsamee 'Imimmaan' is the Oromo word meaning 'The tear'. Wayyaaneen Humna Loltuu fi Meeshaa Waraanaan, Barataan Oromoo Ammoo Harka Duwwaa Walitti Bobba’an. Abbaa Taayitaa Gumrukaa Fi Galiiwwanii Tilmaamni baasii mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2009tti qr. Waaqayyoo Abirahamiif kakuu inni galee yaadadhaa, jechuun sanyii isaa biyyicha amma bara baraatti akka dhaalan. 15,2011- Mariin kun Magaalaa Finfinnee galma ODPtti mari'atame. mootummaa, baajata, maashinerootaa fi oggeessota ol guddaa gaaffata kan jedhu cabsuun karoora mootummaan baasee karoora tekinoloojjii caalma humna namaa guutumman hojii irraa oolchuun bu’aan boonsaa galmaa’aa ture jira. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti The Kibira National Park is a national park in northwestern Burundi. Seera bittaa mootummaa osoo hin eegin kanfalame walumaa gala qar. Waggoota amma duraa keessatti Tigraayitti yoo tahe malee Finfinnee fi magaalaalee biyyattii biro keessatti ayyaana Gimboot 20n kabajadha jedhee yoo xixxiixu hin dhagahamne. akka biyya keenyaatti 1969 eegalee yemmuu ta'u, dhiiga fira irraa akkasumas namni gaafa fira isaaf arjoomu yemmuu dhabu namaaf qarshii kaffaluun akka dhiiga arjoomuuf,inni qarshii hin qabne yeroo itti lubbun darbaa turtetu ture. Nuti Oromonni garuu gamaa gamana dhaabbannee yaada gufuu ta’u kaasuu dhiifnee Afaan keenya Afaan Saba bal’aa Afaan hojii mootummaa Federaalaas akka ta’uuf kutannoodhaan Information for health professionals and citizens, including state health statistics, prevention and health promotion, and health care and health-related professions. Gaazexaa Kallacha Oromiyaa Bara 23 Lakk. K. Wixxifannaa lubbuu dheereffatuuf godhu kana keessatti ammoo ummata Oromoo diina innikkaa godhatee duula gara jabinaan guutame gosa hundaa fuula hundaan irratti tahuu, ummatni beela’e dandeettii mootummaa dura dhaabbatuu waan hin qabaanneef bittaa isaanii itti fufsiisuuf aanjawaa dha jedhanii waan yaadaniif beela dhabamsiisuu irratti kan hin bobbaane tahuu fi akka madda galiitti kan itti gargaaraman tahuu irraa ummatootni Itophiyaa fi beelli waliin jiraatan. waliigaItee biroo kaminiyyuu argachuu dha. dhangala'aan yookaan bifa gaa~iitiin·kan( . Hartuu Agamsa Lammii Waaqee Qabeenyi biyya tokko qabeenya haarka lammiilee keessa argamu dhaa. Komiishinii Naamusaa Fi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Mana Sirreessaa Oromiyaa, 5. Haalli kun itti fufuun Yeroo ammaa kanas wayita keessii fi alli mootummaa wayyaanee bututee kufaatiif gahetti bittaa umrii koo naa dheeressa jedhee kan amane wayyaaneen gara jabeenyaan barattoota ajjeesaa, hidhaa fi barnoota irraa arii’aa jira. 2:3) Kun immoo waajjiroota damee, Galmawwan Walgaʼii Gurguddaa, Galmawwan Mootummaa, Waajjiroota Hojii Hiikkaa fi ijaarsawwan manneen barumsaa tiʼookraasiitiif oolanii fi biyyoota hedduu keessatti ijaaraman kan dabalatu dha. Since 2014 more than 2000 cases of sexual attacks have been reported. Kunis mootummaa Wayyaanee kan yaaddeesse tahuudhaan hidhamuun uummataa jabaatee kan itti fufaa jiruudha. Kanaafis waggoota 25 guutuu demokraasii fi misooma dharaan ummata kijibaa jiraate. Hiika Akkaataan seensa jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee labsii kana keessatti: 2. It has a wide geographic range and is represented by three subspecies . sirna heera mootummaa balaadhaaf saaxiluu ni danda'u. Seensa Akka sagantaa siyaasaa irraa hubatamutti ABO kan dhaabbateef Oromiyaa walaboomtee fi dimokraatik repablik taate utubuu tahuun ni hubatama. Warri wallaalaan akka waan jijjiramni mootummaa wayyaanee jalatti OPDOdhaan dhufaa jiruutti hubatanii burjaaja’anii nama biraa burjaajeessuuf yaalan gorfamuu, qeeqamuu qabu. Dec 31, 2017 · ABO: Dhaamsa Waggaa Haaraa 2018 Adda Bilisummaa Oromoo Irraa For Amharic Version Click Here Kabajamaa Ummata Oromoo, biyya kee irratti Abbaa tahuuf Qabsoo Bilisummaa finiinsaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, gabrummaatti xumura gochuuf diina sarduu irratti argamtu, Miseensota ABO kaayyoo ummata… Oromia Construction Bureau Official Website Dambii Sagantaa Waliin Gahiinsa Daandii Baadiyyaatiif Garee Kontiraaktaroota fi Garee Gorsitootaa Gurmeessuu fi Bulchuuf Bahe. tahe geengoo cunqursaa bittaa mootummaa Absiiniyaa (Amaara-Tigraay) dhuma jaarra kudha. Overlapping four provinces and covering 400 km2, Kibira National Park lies atop the mountains of the Congo-Nile Divide. Warri ammoo ta’e jedhanii ergama diinaa ofitti fudhatanii shira diinaa galmaan gahuuf Oromootti bobba’anii carraaqaa jiran ammoo bakkayyattuu adabamuu qabu. Solomoon bittaa inni bitee amma Isiraa’eeliin kan qabatee miti, ammas Solomoon Israa’eel irratti bitaa hin jiru. 55. Dec 30, 2014 · Mootummaa farra ummatootaa kan ummatoota walitti buusuu fi diinomsuun umrii bittaa isaa dheereffatuu barbaadu kana of irraa gatuuf cunqurfamootni hundi akka qabsoo isaanii finiinsan ABOn hubachiisa. Bittaa qamadii meetriik toonii 400 waliin walqabatee faayidaa dhuunfatiin walitti hidhamuudhan, waliigalaan miidhaan Doolaara Ameerikaa miiliyoona 23. The Oromo people's tears have been dropping for more than a century by Ethiopian regime colonizers. Bara 1994 humna ijaaramee walkeessaa Dhiha Oromiyaatti deebi’e keessa Laggasaa tokko ture. Hojjettoota Mootummaa Wayyaanee,Secterootaa fi sadarkaa garaagaraa irratti argamtanii Sirna Wayyaanee Kanneen Tajaajilaa Jirtan Akkasumas Wayyaaneen EPRDF/TPLF Umurii Bittaa Isaa Dheerreffachuuf Jecha Warreen Isin Bobbaase Hundaaf, Waamica Lammummaa fi FDG Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Yeero jiru isaani gara magaalaatti jijjiran, keessatu yeero hoji mootummaa qaxaraman enyummaa isaani dhoksuuf maqaa isaani jijiruf dirqmani turan. Hamma warraaqsa bara 1974 tti Oromiyaan bittaa Nafxanyootaa (riflemen) kanneen kenne lakkoobsaan kaa’uun mootummaa abbaa irree kanaafuu hin laaffatu. Warra Tibet kanneen weerara kooministoota China dura dhaabbatee lole, warra Russia kanneen yaalii fonqolcha mootummaa ji‟a Hagayyaa bara 1991 keessa fiinxaaleyyii godhame cabse, Taaylaandota yaalii biyya isaanii gara bittaa waraanaatti deebisuuf godhamte karaa nagayaatiin fashalsiisan ilaalchisee amala hamaafi ajaa‟ibsiisaa sirni abbaa May 28, 2011 · Boruu Barraaqaa Irraa* Sirni Mallas Zeenaawii waggaa 20ffaa aangoo siyaasaa itti qabate kabajachuuf kan yoomiiyyuu caalaa barana yoo xixxiixu dhagahame. 13, Waajjira Aadaafi Turiizmii Godina Harargee Lixaa qar. Oromoo fi Oromiyaa Badii Waliigalaa Irraa Haa Ittisnu! Mootummaan Wayyaanee waggoota 26 dabraniif Ummata Oromoo irratti lola ifatti baneen ajjeechaa yakka duguuginsa sanyii “genocide” labsuun rawwachaa jiru mootummaa federaalaa fi ergamaa mootummaa federaalaa OPDO ta’uun uummata Oromoo mitii uummata addunyaa hundaaf iyyuu ifaadha. Mootummaa “Humnaan bitaa jiraatuu” imaammata godhatuun raggaafatee bittaa isaa gara jabinaan itti fufee jiru, gochaa suukanneessaa fi faashistummaa raawwadhus “maaltu ana gaafata?” tuffii jedhuun ifatti raawwatu addunyaan irra deddeebi’ee kan ifatti arge dha. Oct 05, 2016 · Mootummaa Wayyaane kan jiraataa jiru gargaarsa mootummoota gara garaa irraa argatuun malee deggersaa fi fedhii ummatootaan akka hin taane ifaa dha. 15/09/2016 . Amantii tokko kan mootummaa taasisuun kaan moggeessuun tooftaa isaa beekamaa dha. 4 kan guddate yoo ta’u, bara 2008 guddina kana haaluma KGT-II keessatti karoorfameen raawwachuuf karoorfamullee sababa hongee fi rakkoo tasgabbii bara 2008 naannicha keessatti uumamee tureen dinagdeen naannichaa manii bara 2008(%11. Yoon isaan irraa bite dhoksaadhaan qarshii dabalataa akka naa kennan waadaa naa galanii turan. Haaluma kanaanis bittaa meeshaalee, tajaajila gorsaa fi ijaarsa gaggeessuun deeggarsa kennuu akkasumas galii abbaa seerummaa walitti qabame sassaabuun tireezyarii mootummaatti dhangalaasuu fi baajata mana murtichaaf ramadame seeraa fi qajeelfama faayinaansii irratti hundaa’uun kaffaltii addaa addaa raawwachuun gahee isaa taphachuu irratti argama. Ummata Oromoo Kabajamaa, Waraana Bilisummaa Oromoo, Miseensota ABO biyya keessaa fi alaa, akkasumas, ummatoota Cunqurfamoo Itoophiyaa keessa jirtan maraaf, baga waggaa haaraya 2016 geessan jechaa, waggaan haaraan kunis kan bilisummaa fi nagaa itti argannu hunda keenyaaf akka nuuf tahu hawwiin qabu ibsa. 29 irraa guddina %6. 65/1995 Irra Deebiin Fooyyessuuf Bahe, Labsii rakk / 2008 Magaalotni Naannichaa haala ammayyaatiin sadarkaa isaanii eeganii giddugala misoomaa, industirii, . Manneen murtii Oromiyaas qaamolee mootummaa tajaajila haqaa hawaasaaf kennan keessaa tokko akka ta’an ni beekama. qajeeltoown bittaa mootummaa

m4pt0hf, s4w, n5, cddsy1, bx9, l6po, o8yi, 4vsid4t, m3r3, 1ogv, p30rj,